АГЛАГ

1. Хүний хөл, хөдөлгөөнөөс зайдуу, буйд: аглаг газар (хүн амьтангүй хол зэлүүд газар), дэлгэрэнгүй...


2. Алс хол: аглаг газар суух (алс зэлүүд газар суух), аглагт суух (хүн амьтнаас зайдуу хол газар ганцаар ном дэлгэрэнгүй...
3. Эзэнгүй хоосон, хөндий ханхай - Хөшгийн чанад дахь зальхай ламын суурин аглаг хоосон. Б.Ринчен. Цогт дэлгэрэнгүй...

аглаг газар хүн амьтангүй хол зэлүүд газар
аглаг далан голын ус хальж бялхахаас сэргийлж, холхон зайтай барьсан далан
аглаг ой

хүн явах, зорчих нь ховор ой модтой газар

аглаг тайга зэлүүд тайга
аглаг газар суух алс зэлүүд газар суух
аглагт суух

хүн амьтнаас зайдуу хол газар ганцаар ном бясалгах

аглаг хол алс хол