АГЛАГА

Садан төрлийн сунжирч холдсон үе - Үеийг ойр, аглага гэж хоёр хуваана. Д.Гонгор. Халх товчоон.