АГААРЖУУЛАГЧ

1. Агаар сэлбэх салхивч: агааржуулагч ажиллуулах (агаарын урсгалыг сэлбэх салхивч ажиллуулах);


2. Цахилгаанаар агаар сэлбэн солих багаж: агааржуулагч төхөөрөмж (агаар сэлбэх төхөөрөмж), агааржуулагч хоолой дэлгэрэнгүй...
агааржуулагч ажиллуулах

агаарын урсгалыг сэлбэх салхивч ажиллуулах

агааржуулагч төхөөрөмж агаар сэлбэх төхөөрөмж
агааржуулагч хоолой агаар сэлбэх хоолой