АГААРТАЙ

Хүн, амьтны амьсгалах цэвэр тунгалаг агаартай байгаа нь: агаартай орчин (а. Цэвэр тунгалаг агаар дэлгэрэнгүй...

агаартай орчин

а. Цэвэр тунгалаг агаар бүхий орчин; б. Агаар хүрэлцээтэй орчин

цэвэр агаартай газар цэвэр агаар бүхий газар