бийрийн дугтуй

бийрийн гэр, хуй, бийрийн үсийг хамгаалах углаа