БАМБАР IV

Орон сууцны усны хоолойн бөглөө гаргах хаймар соруул.

Ижил үг:

БАМБАР I

БАМБАР II:

БАМБАР III