БАРААГҮЙ II

Дуусгаагүй, гүйцээгээгүй, чадаагүй: идэж бараагүй хоол (цадсаны улмаас идэж дуусгаагүй хоол)

идэж бараагүй хоол

цадсаны улмаас идэж дуусгаагүй хоол

Ижил үг:

БАРААГҮЙ I