ХОДГОЧИН
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Ховч, хутган үймүүлэгч - дэлгэрэнгүй...Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.