ЭВДҮҮ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Эгдүү: эвдүү хөдлөх (эгдүү хөдлөх), эвдүү хүрэх (эгдүү хүрэх) - дэлгэрэнгүй...