ШҮНХЭГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хүдрийн заар: шүнхэг шингээх (хүдрийн заар шингээх).