ХУУМГАНАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хулмаганах: хуумганаж гүйх (хулмаганаж гүйх).