ХИЛГЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хэсэг хэсгээр багцлах, юүжлэх: хилгэсэн өвс (юүжилсэн өвс), хилгээгээр хилгэж дэлгэрэнгүй... (юүжээр юүжилж малдаа өвс тавих).