САМАЛГАА
/ нутгийн аялгуу /

буриад Инж: охины самалгаа (охины инж).