ОНДРОХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Донслох, дэнслэх, дэнших, дэншүүлэх: тэрэг ондрох (тэрэг дэнших);


2. Хөмрөх, хөнтрөх: тэрэгнээс ондорч унах (тэрэгнээс хөнтөрч унах).

Ижил үг:

ОНДРОХ I

ОНДРОХ III