ООРОМХОЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цухалдуу, бачимдуу, бухимдуу: ооромхой хүн (бухимдуу хүн).