ОЙРОВТОЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Сонирхуу, сониуч, саваагүй: ойровтой хүү (сониуч хүү).