ЯДАНГИРАХ

1. Ядуу дорой болох, хөрөнгө чинээ муудах: хөрөнгөөр ядангирах (хөрөнгө чинээ муудах);


2. Хүний биеийн байдал, тамир тэнхээ маш их доройтох, муудах: бие доройтож ядангирах (бие маш их доройтох, муудах).