явлаг галуу
/ амьтан /
явлагийн адил болоод нүд хонхор нэг зүйл халуу мэргэн