хөдөө явах
хот суурин газраас хөдөө тийш гарч одох