яаж ийж
үйл хэргийг бүтээх, гүйцэтгэхэд арай чармайн өнгөрүүлсэн нь