яавал дээр вэ
бэрхшээлтэй үйл явдал тохиолдож, ихэд бачимдахад өгүүлэх үг