ЮУН

Хүн төрөлтнөөс бусад амьтай, амьгүй бодис, байгаль. нийгмийн үзэгдлийг лавлан асуух төлөөний үг, эр үгэнд бичнэ - дэлгэрэнгүй...