ЭРЧИМЛЭХ II

Ажил үйлсийг чанартай бүтээж, сайжруулах: ажлаа эрчимлэх (ажлынхаа үр бүтээлийг нэмэгдүүлэх).

Ижил үг:

ЭРЧИМЛЭХ I