эрихний толгой
эрихний хэлхээсийн хоёр үзүүрийг нийлүүлэн сүвлэж гаргасан том жижиг хоёр мөхлөг