нар зөв эргүүлэг
нарны явдлын дагуу эргэж ургасан эргүүлэг