үсний эргүүлэг
хүн, амьтны толгойн үсний дугуйрч ургасан хэсэг