эр хүйс
а. Хүн, амьтны эр чанар; б. Үгийн эр буюу чанга хэл зүйн ай