эр цэцэг
/ ургамал /
зөвхөн эр туурцаг бүхий ганц бэлгэт цэцэг