эр үхэр сааж элгэн тарах бүрэх
бүтэшгүй зүйл мөрөөдөх