эр туурцаг
зөвхөн дохиур болон тоосовчоос бүрдсэн цэцгийн нэг хэсэг