эр хар алхам
морины тэмүүлэн түргэлхийлж хурдавчлан алхах явдал