эр сувай
агталсан болон боосохгүй жил өнжсөн мал амьтан