эр эм
а. Эр эм бэлгэ бүхий хүн, амьтан; б. Эхнэр нөхөр хоёр