эмээл хазаар
морийг унахдаа хэрэглэдэг эд хэрэглэлийн хоршсон нэр