ЭМЭЭЛТЭЙ II

Жийрхэж эмээвээс зохилтой.

Ижил үг:

ЭМЭЭЛТЭЙ I