эмээлийн суудал
эмээлийн хоёр бүргийн дундах хүн суух хэсэг