эмээлийн угсуурга
эмээлийн олом жирэм уях гогцоо оосор