эмээлийн тоног
эмээлийн баавар, даруулга мэтийн чимэглэл