эмээлийн гөлөм
эмээлийн олом жирмийн халхавч жийрэг