эмээлийн бүүрэг
эмээлийн босоо хэлбэртэй хоёр хэсэг мод