эмээл шуух
эмээлийг гөлмөөр нь бүтээж олмоор нь даруулах