ЭМ III:
/ хэл шинжлэл /

эм эгшиг (хэлний дундуур өгүүлэгдэх э, ө, ү, е, ю (ү) тав), эм хүйс (хэл зүйн дэлгэрэнгүй...

эм эгшиг хэлний дундуур өгүүлэгдэх э, ө, ү, е, ю ү
эм хүйс хэл зүйн хүйсийн айн доторх ялгаврын нэг зүйл
эм үг эм эгшиг оролцсон үг
Ижил үг:

ЭМ I

ЭМ II