ЭМГҮЙ

Эм байхгүй, эм хэрэглэхгүй: эмгүй эмчилгээ (эмийн бус, эм үгүй эмчилгээ).

эмгүй эмчилгээ эмийн бус, эм үгүй эмчилгээ