зарлигийн элч
улсын дээд эрх барих газраас зарсан элч