элч илгээх
ямар ажилд албан ёсоор хүн томилж явуулах