элдүүрийг нь хангах
ажил хөдөлмөрт сурган хатуужуулах