ЭЛДЭГНЭХ

Цаас, эд барааны зүйл нухлагдаж, нимгэрэх, зөөлрөх янзтай болох: шир элдэгнэх (хатуу ширэн эдлэл гаднын нөлөөгөөр нимгэрч дэлгэрэнгүй...