ЭЗГҮЙРҮҮЛЭХ

Юмыг харж хандах эзэнгүй болгох: хашаагаа эзгүйрүүлэх (хашаагаа харж хандах хүнгүй үлдээх).