ЭГШИГ III
/ хэл шинжлэл /

Уушгинаас гарсан хийн урсгал амны хөндийгөөр чөлөөтэй гардаг, өөрөө сонсогдох хөг аялгуутай авиа: эгшиг дэлгэрэнгүй... [хэл шинжлэл] (өгүүлэхэд амны хөндийн дотор ноцтой хашилт саад үл тохиолдох авиа) - Энэ эгшиг нэгнээ тасрахад нөгөө газраа цуурайтан уянгалдаг билээ. С.Удвал. Их хувь заяа., эгшиг жийрэглэх [хэл шинжлэл] (гийгүүлэгчээр төгссөн үгийн язгуур үндсэнд, гийгүүлэгчээр эхэлсэн залгавар залгахад, хооронд нь эгшиг бичих; угсарсан гийгүүлэгчийн завсар эгшиг орох), эгшиг зохицох ёс [хэл шинжлэл] (үгийн тэргүүн үеийн эгшиг мөнхүү үгийн үеийн эгшгийг ялган тогтоох ёс), эгшиг үсэг [хэл шинжлэл] (цагаан толгойн "А, И, О, Ө, У, Ү, Э" авиаг бичиж тэмдэглэх дүрс) - Одоо кирил үсгийн дүрэмд адгийн огцом эгшгийг хасаж ... бичихээр болгосон. Б.Ринчен. Сандо амбан., балархай эгшиг [хэл шинжлэл] (өргөлтөт бус үеийн богино эгшиг), огцом эгшиг [хэл шинжлэл] (дуудагдах хугацаа хэт богино эгшиг), саармаг эгшиг [хэл шинжлэл] (хэлний дундуураас урагш хэлэгдэх, эр, эм үгийн аль алиных нь бүтцэд орох “и” эгшиг), урт эгшиг [хэл шинжлэл] (сунжруулан удаанаар дуудагддаг эгшиг), хос эгшиг [хэл шинжлэл] (хоёр өөр эгшиг нийлж нэг үеийг бүтээдэг эгшиг).

эгшиг авиа өгүүлэхэд амны хөндийн дотор ноцтой хашилт саад үл тохиолдох авиа
эгшиг жийрэглэх гийгүүлэгчээр төгссөн үгийн язгуур үндсэнд, гийгүүлэгчээр эхэлсэн залгавар залгахад, хооронд нь эгшиг бичих угсарсан гийгүүлэгчийн завсар эгшиг орох
эгшиг зохицох ёс үгийн тэргүүн үеийн эгшиг мөнхүү үгийн үеийн эгшгийг ялган тогтоох ёс
эгшиг үсэг цагаан толгойн А, И, О, Ө, У, Ү, Э авиаг бичиж тэмдэглэх дүрс
балархай эгшиг

өргөлтөт бус үеийн тод бус богино эгшиг

огцом эгшиг дуудагдах хугацаа хэт богино эгшиг
саармаг эгшиг хэлний дундуураас урагш хэлэгдэх, эр, эм үгийн аль алиных нь бүтцэд орох и эгшиг
урт эгшиг сунжруулан удаанаар дуудагддаг эгшиг
хос эгшиг хоёр өөр эгшиг нийлж нэг үеийг бүтээдэг эгшиг
Ижил үг:

ЭГШИГ I