ЭГШИГ I

1. Хөг, хөгжим дуу аялгын зүйл: дууны эгшиг (дууны уянгалах хөг ая), эгшиг нийлүүлэх дэлгэрэнгүй...


2. Хөгжмийн бүтцийн хамгийн бага махбод, эгшгийн өндөр нам, сул, урт богино шинж чанараар нь эгшгийн шинжийг тодорхойлно: эгшиг дэлгэрэнгүй... (хөгжмийн эгшгийг тусгай тэмдгээр бичиглэсэн бичиг, дороос нь дээш дугаарладаг үндсэн таван шугам хэрэглэнэ).

дууны эгшиг дууны уянгалах хөг ая
эгшиг нийлүүлэх дуу хөгжмийн өнгө аясыг тохируулах
ая эгшиг эгшиг аялгуу
үг эгшиг дууны өнгө, ярианы өнгө аяс
эгшиг бичлэг хөгжмийн эгшгийг тусгай тэмдгээр бичиглэсэн бичиг, дороос нь дээш дугаарладаг үндсэн таван шугам хэрэглэнэ
Ижил үг:

ЭГШИГ III